Studia podyplomowe:

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym
i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Strona główna
Harmonogram zajęć
Podstawa programowa
Improve Your English
Piosenki
Gry i zabawy
Storytelling
Galeria
Literatura metodyczna
Comenius 2.1
Kontakt
Linki


web stats stat24


W celu uzyskania aktualnych informacji zachęcamy do odwiedzenia poniższego bloga.

www.studiapodyplomowezjezykiemangielskim.blogspot.com


Studia podyplomwe: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej adresowane są do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 0 - III, legitymujących się znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners).

Program studiów obejmuje zajęcia dotyczące problematyki prawidłowości przyswajania języka obcego przez dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego, zajęcia warsztatowe oraz praktyczną naukę języka angielskiego. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej z zakresu metodyki nauczania oraz egzaminem dyplomowym.

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 360
Praktyki: 40 godzin

Koszt studiów zależny jest od liczby słuchaczy. W roku akademickim 2009/2010 wynosi on 1600 zł za semestr.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych (licencjackich) albo magisterskich.
Na studia mogą zostać przyjęte osoby, które nie pracują w zawodzie nauczyciela, ukończyły studia na innym kierunku niż pedagogika, ale aby uzyskać pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III muszą one spełnić dodatkowe kryteria (o których mowa poniżej).

Warunki jakie musi spełnić osoba, aby zostać zatrudniona w charakterze nauczyciela określone są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Paragraf 11 ustęp 4 tego Rozporządzenia wyjaśnia, jakie warunki musi spełnić osoba niebędąca absolwentem filologii, aby móc nauczać języka obcego w przedszkolach i klasach I-III:
"§ 11
...
4. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w § ust. 1 lub 2, a ponadto legitymuje się świadecwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego."

Program studiów podyplomowych Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej obejmuje zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego i w ten sposób przygotowuje słuchaczy do przystąpienia do egzaminu FCE. Zdanie tego egzaminu jest jednak indywidualną sprawą słuchacza, nie jest organizowane przez Uczelnię i nie ma wpływu na ukończenie studiów podyplomowych.

Najczęsciej zadawane pytania:


1. Czy po ukończeniu studiów podyplomowych Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej będę mogła uczyć języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III?

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreslenia szkół i wypadków, w których w których można zatrudnić nauczycieli niemajacych wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli jesli osoba nie ma ukończonych studiów filologicznych, języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III może uczyć jeżeli spełnia trzy warunki:

a) posiada uprawnienia do pracy w przedszkolach lub klasach I-III (czyli np. ukończyło się studia licencjackie w zakresie wychowania przedszkolnego lub klasach I-III;

b) legitymuje się uznawanym przez MEN certyfikatem potwierdzajacym znajomosć języka angielskiego na poziomie B2 - np. certyfikat FCE na ocenę A lub B;

c) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacji w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego.

Studia podyplomowe Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej pozwala na spełnienie warunku c). Studia te obejmuja, obok zajęć metodycznych także lektorat, a zatem studia pomagaja w przygotowaniu się do egzaminu FCE.
A zatem o tym, czy po ukończeniu studiów podyplomowych osoba będzie mogła uczyć angielskiego w przedszkolach i klasach I-III decyduje to, czy rozpoczynajac studia ma uprawnienia do pracy w przedszkolach i klasach I-III oraz zdany na A albo B egzamin FCE.

Trzeba także mieć na uwadze, że o zatrudnieniu nauczyciela decyduje dyrektor. W zwiazku z zapotrzebowaniem na nauczycieli języka angielskiego dzieci, dyrektorzy często zatrudniajš osoby, które nie spełniaja jednego, dwóch, czy nawet trzech wymienionych wyżej warunków.

2. Czy żeby dostać się na te studia trzeba mieć jakis certyfikat potwierdzajacy znajomosć języka angielskiego na jakims okreslonym poziomie albo zaliczyć jakis test kwalifikacyjny?

Studia adresowane sa do osób, które znaja język angielski na poziomie sredniozaawansowanym. Kandydat sam ocenia, czy taki poziom reprezentuje.
Nie ma żadnego testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego, nie trzeba przynosić żadnych certyfikatów. Na pierwszych zajęciach przeprowadzany jest test poziomujacy i kandydaci dzieleni sa na grupy w zależnosci od wyników testu poziomujacego.
Aby ocenić swoje umiejętnosci warto posłużyć się opisem poziomu biegłosci językowej (wypełnić arkusz samooceny). Jeżeli reprezentujesz minimum poziom A2, to te studia sa dla Ciebie. Jeżeli reprezentujesz poziom A1 studia będa od Ciebie wymagały większego wkładu pracy w doskonalenie swoich umiejętnosci językowych.

3. Jestem po studiach licencjackich (magisterskich), które nie miały żadnego zwiazku z pedagogika, nie mam uprawnień pedagogicznych, co muszę zrobić, żeby móc uczyć języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III?

Każdy, kto chce uczyć języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III musi spełnić warunki opisane w odpowiedzi na pytanie 1.

Przygotowanie do nauczania w przedszkolach i klasach I-III - okreslone w odpowiedzi na pytanie 1 - można uzyskać w DSW na różne sposoby:

- można zrealizować studia licencjackie na specjalnosci edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (3 lata - 6 semestrów - praca licencjacka)

- można zrealizować studia II stopnia na profilu: pedagogika przedszkolna albo zintegrowana edukacja wczesnoszkolna (2 lata - 4 semestry - praca magisterska). Tu należy zauważyć, że uzyskuje się przygotowanie albo do pracy w przedszkolu albo do pracy w klasach I-III, a nie w obu tych miejscach.

- można zrealizować studia podyplomowe: edukacja przedszkolna z diagnostyka pedagogiczna albo edukacja wczesnoszkolna z diagnostyka pedagogiczna (3 semestry - 1,5 roku - praca dyplomowa). Tu należy zauważyć, że uzyskuje się przygotowanie albo do pracy w przedszkolu albo do pracy w klasach I-III, a nie w obu tych miejscach.

Można realizować jednoczesnie studia podyplomowe język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i studia licencjackie, badz magisterskie badz podyplomowe dajace przygotowanie do pracy w przedszkolu lub w klasach I-III. Trzeba się jednak liczyć z tym, że terminy zajęć obu form kształcenia moga się pokrywać.

4. Czy można zrealizować dwusemestralny kurs przygotowania pedagogicznego w studium pedagogicznym i będzie się miało uprawnienia do nauczania w przedszkolu i klasach I-III?

To nie jest własciwa droga do zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III. Na kursie przygotowania pedagogicznego nie ma metodyk pracy w przedszkolu, czy nauczania dzieci w klasach I-III. A zatem po tym kursie nie ma się przygotowania do takiej pracy.

Zdecydowanie nie rekomendujemy takiej drogi, chociaż nie jest powiedziane, że dyrektor przedszkola czy szkoły podstawowej nie zatrudniłby osoby, która taka droga podażała.